Poyraz Sk. Söğütlüçeşme İş Merk. 1/41 Kadıköy/İst. info@tarduosgb.com
Kullanılan boyalarda ve cilalarda inceltici, kaynak işlerinde gaz halinde, gıdaların raf ömrünü artırmak için içine katılan katkı maddeleri halinde, temizlik maddelerinde etken ve çözücü madde olarak, çok sayıda kimyasal madde hayatımızın içinde yer almaktadır. Özellikle kimya sektörü çalışanları ve bu sektörlerde çalışan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları günlük rutin hayatlarında fazla sayıda kimyasal etkene maruz kalırlar. Maruziyet miktarı önemli olmakla birlikte; eğer zamanında önlemler alınmazsa yaşam kalitesini doğrudan etkileyeceği gibi, meslek hastalıklarına, iş kazalarına ve hatta ölümlere sebebiyet verebilir. İşte bu noktada Tuzla OSGB firmamız; işyerinizde var olan kimyasalları listeleyerek, kullandığınız kimyasalların özellikleri ve doğru derişimde ve maruziyet düzeyinde kullanılmadığında çalışanlarınıza ve çevreye olan zararları hakkında sizi bilgilendirecektir.

İşyerinizi tam anlamıyla inceleyecek olan Tuzla OSGB isg uzmanı, kullandığınız kimyasal maddelerin kanserojen, mutajen, toksik veya tahriş edici özellikte olup- olmadığını belirleyerek; insan bünyesine giriş yolları ve korunma yöntemleri hakkında tüm çalışanlarınızı bilgilendirecektir.

Kimyasalların Doğru Şekilde Depolanması Pek Çok Tehlikenin Önüne Geçer
Depolamada en önemli koşullardan biri, kimyasal maddenin neden olacağı tehlikelerin belirlenmesi ve kimyasalı kullanacak kişinin de Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından eğitime tabi tutulması gereklidir. Kimyasalların depolanmasında, deponun sıcaklık değişimleri göz önünde tutulmalıdır. Kimyasalların asit, baz, korosif madde, inorganik madde olup- olmadığı öncelikle Tuzla OSGB tarafından belirlenmelidir. Örneğin; korosif maddelerin metal raflarda aşındırma etkisi nedeniyle tutulması doğru değildir. Korosif maddelerin çeker ocak altında kullanılması çalışanları zehirli gazların etkisinden koruyacaktır. Asitler; demir sülfür, sodyum siyanür gibi maddelerle temas ederlerse zehirli gazlar oluşturabilirler. Oksitleyici maddelerin havalandırmalı ve güneş ışığı almayan depolarda muhafazası gereklidir. Sanayide çok fazla sayıda kimyasal vardır; kimyasalların tek başına oluşturdukları ve birlikte bir arada olduklarında oluşturdukları etkileri bilmek gereklidir. Doğru bilgiye sahip olmak ve sürekli denetim altında olmanız çalıştığınız sektör için önemlidir; bu nedenle de OSGB ile çalışmanız yerinde bir karar olacaktır. Ayrıca kullanacağınız kimyasalların özelliklerine göre iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, kimyasal deposunda bulundurmanız gereken güvenlik araçlarını tanımlayacaktır.

OSGB İşyerinize Uygun Dokümanları Oluşturacaktır
OSGB ile anlaştığınızda işyerinizde kullanılan kimyasalların MSDS’lerini gözden geçirecek, kimyasal üreticisinden ayrıntılı bilgileri alacaktır. Kullandığınız her bir kimyasalın özellikleri, depolama şartları, kullanımı sırasında dikkat etmeniz gereken hususları belirleyecektir. Tuzla OSGB, işyerinizdeki kimyasal envanter çıkartacak, tüm kimyasallarınızın mevzuata uygun bir şekilde tanımlanmış standart renklerde etiketlerle işaretlemenizi sağlayacaktır. Kimyasalların normal bir üründen farklı olarak etiketlenmesi gerekecektir. OSGB Tuzla, öncelikle kullandığınız kimyasalların mevzuata göre tehlike sınıflarını belirleyecek, uyumlu- uyumsuz; organik- inorganik,  asidik, bazik, nötral olarak ayrımını yapacaktır. OSGB Tuzla isg uzmanının bu ayrımı yapmasının nedeni; belirli sınıflarda yer alan kimyasallar birlikte depolandığında patlama, yangın, zehirleyici gaz, duman, ısı oluşturması nedeniyledir. Tuzla OSGB, kimyasal envanterinizi incelediğinde; beraber depolanabilen, depolanamayan ve özel önlemler alındığı takdirde depolanabilen kimyasallarınızı ortaya çıkartabilecektir. Ayrıca; kullandığınız kimyasalların varsa, temas etmemesi gereken maddeleri de size bildirecektir.

Kullandığınız kimyasalların tehlike sınıfı, pH, organik/ inorganik, katı/sıvı olması durumu depolama koşulları açısından çok önemlidir. Kimyasalların bulunduğu depoların, koridorların, giriş-çıkış ve geçiş yerlerinin temiz tutulması ve depolama koşullarına riayet edilmesi çok önemlidir. OSGB iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, sizin üçüncü gözünüz olacak, düzenli yapacağı saha ziyaretlerinde size hatırlatmalar yapacaktır. Kuralların uygulanması için çalışanlarınız disipline edilecek ve işyerindeki günlük faaliyetleri yerine getirmek gayesiyle aceleci tavırlardan ve unutkanlıktan meydana gelen uygunsuzluklar işyeriniz adına denetlenecektir.

Atık Kimyasallarınızı Doğru Yönetin
Kimyasalların depolanması kadar, atık kimyasalların bertarafı da hem çevrecilik anlayışı açısından hem de yasal gereklilikler açısından önemli bir konudur. İşyerinizde kontamine kimyasallar bulunabilir, raf ömrünü doldurmuş kimyasallarınız olabilir. Laboratuarlarınızda deney sonrası açığa çıkan kimyasallar, deney aletlerinin ve teçhizatların temizlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar, radyoaktif atıklar, yağlar ve boyalar vb. konuların ayrıca değerlendirilmesi gerekir.

Tuzla Ortak Sağlık Güvenlik Birimi işyerinizde çıkan tıbbi atıkların bulaşıcı hastalığa neden olmaması ve çevre sağlığını tehdit etmemesi için enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklar olarak ayıracaktır. OSGB isg uzmanı, atıkların doğru bir şekilde bertaraf edilmesi için, kullanılması gereken torbalar hususunda sizi uyaracak, torbaların üzerinde kullanılacak amblemler konusunda da dikkatli olmanızı sağlayacaktır.

OSGB İşyerinizin Risk Haritasını Çıkaracaktır

Risk analizi tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin minimize edilmesi/ önlenmesi konusunda çalışmaları planlamak adına önemli bir konudur. İşyerinizin risk haritası çıkarılırken kabul edilebilir, önlenebilir, iyileştirilebilir ve işin durdurulmasını gerektiren kabul edilemez risklerin belirlenmesi ve koruyucu önlemlerin saptanması için her zaman üçüncü göz faydalı olacaktır. İşin içinde olan siz işletme çalışanları zaman içinde aynı uyarıcılara karşı tepkisiz hale gelirsiniz. Üçüncü gözünüz olan OSGB Tuzla ile yapacağınız risk analizi sonucunda iş akışında düzenlemeler öngörebilirsiniz, proses/ ekipmanları değiştirme kararı alabilirsiniz. Yapacağınız risk analizinden çevre koruma, can güvenliğini artırma hususlarında en fazla faydayı sağlamak için doğru risk analiz metodunu kullanmanız gereklidir.

Nicel temelli risk analiz yöntemlerinden olan; ön tehlike değerlendirmesi, What-If yöntemi, What If- Kontrol Listesi yöntemi; nitel temelli yöntemlerden olan HAZOP, FMEA, FTA yöntemlerinden hangisinin kullanılacağına işletme çalışanları kendileri karar veremeyebilirler. Başarılı bir sonuca ulaşmak için, işyerinin ihtiyaçlarına uygun bir risk analiz yönteminin seçilmesi gerekir ki, bu hususta yardımcı olacak eliniz isg uzmanı olacaktır.

Riskleri değerlendirme çalışmasında en önemli adımlar olan tehlikenin tanımlanması ve potansiyel olayların belirlenmesi için üçüncü göze ihtiyaç vardır. Potansiyel olayların belirlenebilmesi için, ramak kala olaylarının kaydı ve analizi önemlidir. Çoğu işyerinde iş kazaları kayıt altına alınırken, herhangi bir zarara neden olmayan ‘ramak kala olayları’ kaydı yapılmamaktadır. Yapılacak risk analiz çalışmaları sonucunda, risk kabul edilmeyecek düzeyse olursa, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi risk azaltma analizi çalışmalarında size yardımcı olacaktır.

Kimyasalların üretildiği ve fazla sayıda kimyasallar ile çalışılan işyerlerinde, risklerin yönetilmesi zor ve önemli bir konudur. İşyerleri risklerin yönetilmesi konusunda bir organizasyon oluşturmalı ve yönetim işine üçüncü gözünüz olacak OSGB dâhil edilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyerinizde aktif olarak kullandığınız bütünleşmiş (entegre) sistemlerinize risk analiz konusu başarıyla uyarlayacaktır.

Çok sayıda kimyasalın kullanıldığı işyerlerinde uyarı, dikkat ve tehlike işaretlerinin eksiksiz bulunması hususu önemlidir. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi kullandığınız kimyasalların yutulması, solunum yolu ile alınması, dokunulması neticesinde ortaya çıkabilecek yanıklar, tahrişler konularında çalışanlarınızı bilgilendirecektir. Kimyasallarla çalışılırken meydana gelen kaza sonrasında; olay mahallinin emniyete alınması, yardım ekiplerine durumun bildirilmesi açısından koordine olunması, kurtarma ve güvenlik araçlarının etkin kullanılması adımlarının iyi öğrenilmesi, tatbik edilmesi ve düzenli tatbikatlar yapılmasında OSGB ile birlikte hareket edilmesi çok önemlidir. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi çok sayıda işyeri ile çalıştığından, hataların hangi konularda yapıldığı, personelin ikileme düşebildiği ve uygulamakta yaşayacağı zorluklar konularında tecrübe sahibidir. Tecrübeden hareketler direkt çalışanlarınızı uyaracak ve hataları en az gerçekleştirecek şekilde olaylara müdahalesini sağlayacaktır.