İşinizi sağlama alalım... TARDU OSGB

NEDEN TARDU

TARDU OSGB(Ortak Sağlık Güvenlik Birimi), İş güvenliği hizmeti, İş sağlığı hizmeti, risk değerlendirmesi, Acil durum eylerm planları, çalışma ortamı gözetimi, iş yeri hekimi hizmeti, iş yeri hemşiresi hizmeti(DSP), mobil sağlık hizmetleri, iş sağlığı eğitimleri, ilk yardım eğitimleri, meslek yeterlilik eğitimleri yüksekte çalışma eğitimleri, yangın eğitimi, sapancı eğitimi, sgk istihdam danışmanlığı, iş ve sgk hukuk danışmanlığı, iş kazası ve meslek hastalığı danışmanlığı, inşaatlarda asgari işçilik danışmanlığı, patlamadan korunma dökümanı hazırlama işlemleri, teknik periyodik kontrol hizmetleri gibi birçok alanda hizmet vermektedir. Hizmetlerimizin tamamını, resmi prosedürlere %100 uyumlu olarak gerçekleştiriyoruz. Konusunda çok uzun yıllardır görev yapmış uzman personellerimiz ile işinizi sağlama almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Daha Fazlası

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Risk Değerlendirmesi: İş yerlerinde, yapılan işin doğasından kaynaklanan tehlikelerin tespit edilmesi, tespit edilen tehlikelerin boyutlarının artmasını tetikleyen etkenler, tehlikeye neden olan makine, ekipman, çalışma yöntemleri vb. analizlerinin yapılarak risklerin derecelendirilmesi ve uygulanan düzenleyici önleyici faaliyetlerle bu risklerin kabul edilebilir risk seviyelerine çekilmesini amaçlayan çalışmalardır.

Yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarıyla iş yerlerinde olası iş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi hedeflenir. Tecrübeli iş sağlığı ve güvenliği ekibimiz tarafından oluşturulan risk değerlendirmesi ekibi ile yapılan risk değerlendirmesi çalışmaları ile tehlike ve riskler belirlenerek, iyileştirme çalışmaları başlatılmaktadır.

Risk Değerlendirmesinin Basamakları

 1. Tehlikelerin tanımlanması ve belirlenmesi

 2. Tehlikelerin değerlendirilmesi

 3. Risklerin derecelendirilmesi ve kontrol önlemlerinin belirlenmesi

 4. Gözlemlerin kaydedilmesi ve kontrol önlemlerinin uygulanması

 5. Denetim, izleme, gözden geçirme ve iyileştirme.

Risk Değerlendirmesi Ekibi Kimlerden Oluşur?

Risk değerlendirmesi ekibi, işverenin belirlediği ve iş yerinde tecrübeli, yapılan iş konusuna hakim kişiler tarafından oluşturulur.

a)İşveren veya işveren vekili

b)İşyerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri

c)İşyerindeki çalışan temsilcisi/temsilcileri

ç)İşyerindeki destek elemanları.

d)İşyerinin bütün bölümlerine hakim, işin tehlike ve risklerine hakim çalışanlar.

e)İhtiyaç duyulması durumunda risk değerlendirmesi ekibine dışarıdaki kişi ve kuruluşlardan da destek alınabilir.

Risk Değerlendirmesi Ne Zaman Yenilenir?

Risk değerlendirmesi, işyerinin tehlike sınıfına göre; çok tehlikeli işyerlerinde 2, tehlikeli işyerlerinde 4 ve az tehlikeli işyerlerinde en az 6 yılda bir yenilenir.

Aşağıdaki durumların ortaya çıkması durumunda ise risk değerlendirmesinde yenilemeler yapılır;

 1. İşyerinin adresini değiştirmesi veya binasında değişiklik yapması

 2. İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan makine, cihaz ve ekipman değişiklikleri

 3. Prosesin değiştirilmesi

 4. Ramak kala olay, iş kazası ve meslek hastalıklarının ortaya çıkması

 5. İşyerine çalışma alanına ait sınır değerlere ilişkin kanun, tüzük ve yönetmeliklerde değişiklik olması

 6. İç ortam ölçümleri ve sağlık gözetimi sonuçlarına göre gerekli görülmesi

 7. İşyeri dışından, işyerini etkileyecek tehlike ve risklerin belirlenmesi.

Acil Durum Eylem Planları

Acil Durum: İşyerlerinde parlama, patlama, kimyasalların dökülmesi, iş kazası, elektrik çarpması, gıda zehirlenmesi, doğal afetler gibi acil müdahale veya mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren durumlardır.

Acil Durum Eylem Planı: Acil durumlar olarak adlandırılan parlama, patlama, kimyasalların dökülmesi, iş kazası, elektrik çarpması, gıda zehirlenmesi, doğal afetler gibi durumların ortaya çıkması durumunda, acil durumun etkisinin artmasını önlemek üzere işyeri bünyesinde ve çevre işletmelerle ortaklaşa uygulanacak planlı ve programlı çalışmalardır. Acil durum eylem planlarının yapılması ve hayata geçirilmesi ile meydana gelebilecek acil durumlar en az zarar ile atlatılmaya çalışılır. Acil durum eylem planlarıyla birlikte işletmelerde acil durumlara müdahale edecek çalışanlar belirlenir ve düzenli eğitimlerle, bu çalışanların acil durumlara hazırlıklı olmaları sağlanır, krizin yönetilmesi planlanır ve acil durumların yayılmasını engelleyecek sınırlayıcı ve önleyici tedbirler belirlenir.

Acil Durum Eylem Planlarının Geçerlilik Süresi

İşyerlerinde tespit edilen acil durumlara tesir edecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına etken olacak değişiklikler meydana gelmesi durumunda acil durum eylem planları kısmen veya tamamen yenilenerek, yeni acil durumlar için kısıtlayıcı ve öneyici tedbirler belirlenir.

Ayrıca hazırlanan acil durum eylem planları; işyeri tehlike sınıfına bağlı olarak.

 1. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda bir

 2. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 4 yılda bir

 3. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 6 yılda bir yenilenir.

Acil durum eylem planları aşağıdaki maddeleri içerecek şekilde hazırlanır.

a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.

b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.

c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.

ç) Belirlenen acil durumlar.

d) Acil durumlar için alınan tedbir ve önlemler.

e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.

f) İşyerine ait yerleşim ve tahliye planları.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, işveren çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. İşyeri tehlike sınıfları göz önüne alınarak eğitimler;

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 8 saat,

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 12 saat,

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise16 saatlik sürelerde yapılır.

Eğitimler

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa,

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa,

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise yılda en az bir defa tekrarlanır.

Eğitim konuları; sektörde tecrübeli iş güvenliği uzmanlarımız tarafından, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve proses aşamaları, çalışma yöntemine göre belirlenecek eğitim başlıklarından oluşur. Yapılan eğitimler belgelendirilerek, kayıt altına alınır.

İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ

İşyerlerinde; çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden kaynaklanan iş kazası ve meslek hastalıklarının engellenmesi, çalışanın sağlığına zarar verecek durumların tespiti ve kontrolünü gerçekleştirmek adına yapılan koruyucu hekimlik çalışmalarıdır.

 

Faaliyet Planlarının Hazırlanması

Onaylanan planı iş yerinde ilan etmek ve bir nüshasını OSGB dosyasında kayıt altına almak

Yıllık Çalışma Planının Hazırlanması:

*Yıllık çalışma planına sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek (Bulunması halinde) iş güvenliği uzmanı ile birlikte hazırlamak ve işverene sunmak.

*Onaylanan planı iş yerinde ilan etmek ve bir nüshasını OSGB dosyasında kayıt altına almak.

Yıllık Eğitim Planının Hazırlanması:

Yıllık Eğitim planını (Bulunması halinde) iş güvenliği uzmanı ile birlikte hazırlamak. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca ve çalışma ortam gözetimi yapılarak prosese uygun eğitim başlıklarını belirmek, eğitimlerin hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, amaç ve kapsamlar belirtilerek işverene sunmak.

Onaylanan planı iş yerinde ilan etmek ve bir nüshasını OSGB dosyasında kayıt altına almak.

Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

Yıllık değerlendirme raporu hazırlamak

Özel politika gerektiren grupların uygun işe yerleştirilmeleri için koruyucu sağlık muayenesi yapıldıktan sonra rapor hazırlamak

Özel Politika Gerektiren Gruplar

 • Meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar

 • Kronik hastalığı olanlar

 • Madde bağımlılığı olanlar

 • Birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar

 • Hassas risk grupları (gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, yaşlılar, malul ve engelliler)

İşyerlerinin tehlike sınıflarına göre işyeri hekimi çalışma süreleri aşağıdaki gibidir:

 • Az tehlikeli sınıf işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 5 dakika.

 • Tehlikeli sınıf işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

 • Çok tehlikeli sınıf işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika.


 

Eğitim ve Bilgilendirme

*Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince işyeri tehlike sınıflarına göre yıllık eğitim planı kapsamında, iş sağlığı eğitimlerini planlanmak, yapmak ve takip etmek. Yapılan eğitim kayıtlarını işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

*Yasal mevzuat, çalışan ve işveren sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapmak.

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işveren, çalışanların işyerinde karşı karşıya kalacakları sağlık ve güvenlik tehlikeleri dikkate alınarak sağlık gözetimine tutulmalarını sağlar.

 • İşe yeni girişte

 • İş değişikliği durumunda

 • İş kazası, meslek hastalığı ve sağlık sorunları nedeniyle işten uzaklaştıktan sonra işe tekrar geri dönüşlerinde talep etmeleri halinde

 • İşin devamı süresince, işyerinin tehlike, çalışanın durumu ve işin niteliğine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca belirlenen sürelerde sağlık muayenelerinin yapılması zorunludur.

İşe giriş periyodik muayeneleri, tecrübeli işyeri hekimlerimizin işyeri ortam gözetimi ve işin gereklilikleri göz önünde bulundurularak belirleyecekleri sağlık tetkiklerinin yaptırılmasıyla hazırlanır.

İşe giriş muayenelerinin zaman kaybetmeden yapılması ve sağlık raporlarının bir an önce doldurulması büyük önem arz etmektedir. Mobil sağlık hizmetimiz ile işyerinizde üretim/imalatınız devam ederken, sağlık tetkiklerinin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Periyodik Muayene Nedir?

İşletmelerde bulunan kaldırma ve iletme ekipmanları, basınçlı kaplar, tesisatların, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygun olarak teknik bir personel tarafından fonksiyon test ve kontrollerinin yapılmasıdır.

Periyodik Kontroller Neden Yaptırılmalıdır?

Periyodik veya diğer adıyla iş ekipmanlarının fenni kontrollerinin yapılmasının en önemli nedeni olası iş ekipmanı kaynaklı iş kazalarının önlenmesidir. Periyodik kontrollerin yapılmasının diğer bir önemli nedeni ise kullanılan iş ekipmanının güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sebebiyle kullanım ömrünün uzamasını sağlamaktır.

Periyodik Kontrollerin Yaptırılması Zorunlu Mudur?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Uyarınca, yönetmelikte bahsi geçen kaldırma ve iletme ekipmanları, basınçlı kaplar, tesisat ve tezgâhların standartlarda ve yönetmelikte belirtilen sürelerde fenni muayenelerinin yapılması zorunludur.

Periyodik Kontrolleri Kimler Yapabilir?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre, branşlarında mühendis, teknik öğretmen, tekniker ve yüksek teknikerler, periyodik kontol yapmaya yetkili kişilerdir.

TARDU HAKKIMIZDA

BİZ KİMİZ? TARDU Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ismiyle kurulan şirketimiz; İstanbul ve İstanbul’a komşu illerinde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personellerinden oluşan deneyimli ekibiyle “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamında firmalara iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmektedir.

Hizmetlerimiz

Referanslarımız

Blog Yazılarımız